Çalışmalarımızda esas aldığımız önemli hususlar

Üzerine çalıştığımız surelerin ilgili ayetlerini, mümkün olduğunca metinde bulunan kelime ve terimlerin aslına uygun şekilde anlamaya ve açıklamaya çalıştık.

Bazı kelimelerin başka ayetlerdeki kullanım biçimi ve anlamlarına bakıldı. Gerektiği hallerde açıklamalarda zikredildi.

1.  Bazen ayette geçen konunun özelliğine ve güncelliğine göre asıldan ayrılmadan biraz ayrıntıya gidildi.

2.  Ayetlerin konuları hakkında fazla ayrıntıya gidilmeden hadislere müracaat edildi.

3.  Tefsir konusunda maalesef sahih hadislerin sayısı pek fazla değildir. Hatta sayıları mahdut denecek kadar azdır. 

4.  Sahabe ve tabiin müfessirlerinin tefsir nakillerinde zikrettikleri hadislerin kahir ekseriyeti, Muhaddislerce kritiğe tabi tutulmuştur. Bundan dolayı, nakillerin ekseriyeti Sahih ve Sünen eserlerinde yerlerini alamamışlardır.

5.  Tabiin ve Etbauttabiin müfessirleri ayetlerin tefsirlerinde pek çok zayıf hatta ğarib hadisleri nakletmişlerdir.

6.  Aynı ayet hakkında Sahabe’den gelen farklı farklı nakiller vardır. Bu nakillerin bir kısmı çok müthiş ve muazzam bir yapıya sahiptir. Bir kısmı da çok zayıftır.

1.  Eski Müfessirlerimizden gelen bütün nakiller çok önemlidir. En zayıfı da olsa, yine faydalıdır. En azından o zamanki tefsir kültürünü zamanımıza taşımıştır. Bundan dolayı özellikle nakilci Müfessirlerimize ne kadar dua etsek yine de azdır. Onlara minnet borcumuz vardır. Allah onlardan razı olsun.

2.  Bazı haddini bilmez kişiler, nakilci Müfessir ve Muhaddisleri tenkit-tahkir ederler. Sebebi; zayıf ve mevzu konumunda olan nakilleri gösterirler. Bu kişiler; tefsirin mahiyetini bilmezler. Çünkü gelen nakiller ayet veya sahih hadis mesabesinde değildir. Sadece ayetler karşısında birer beşerî yorumdur. Kabul etmeyebilirsin. Ama vakıa olarak; o zamanın şartlarında eldeki veri budur. İlahî vahiy karşısındaki beşerî acziyeti ifade etmektedir. Netice olarak; zayıf nakiller; en azından nakledildiği zamanın Kur’ân Kerîm hakkındaki bilgi, birikim, kültür ve yorumları bize haber vermektedir.

3.  Yapılan bu açıklamalarda, nakiller hakkında isim vererek ayrıntılara girilmedi. Çünkü Surelerin Tefsir açıklamalarında bol bol görülmektedir.

 

Çalışmalarımız, aşağıdaki tefsir tercümelerinden, bazen de orijinal metinlerinden derlenerek hazırlanmıştır.

01.                     Fahruddîn Râzi, Mefâtihu'I Gayb,

02.                     Muhammed Kurtubî, el-Câmi'u li Ahkâmi'l-Kur'ân,

03.                     İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur’ani'l-Azîm,

04.                     İbn Cerîr et-Taberî, Câmi'u'l Beyân an Tefsîri'l-Kur'ân,

05.                     Mevdudî, Tefhîm'ul Kur'ân,

06.                     Süleyman Ateş, Kur’ân-ı Kerîm Tefsiri,

07.                     Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili,

08.                     Vehbe Zuhayli, Tefsîrü'l-Münîr,

09.                     Muhammed Ali es-Sâbunî, Safvetü't-Tefâsîr,

10.                     Komisyon, Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir,

11.                     Ebu'l Leys Semerkandî, Tefsîru'l Kur'ân,

12.                     Seyid Kutub, Fî zilâli’l Kur’ân,

13.                     Hüseyin b. Mes'ûd el-Bagavî, Meâlimu't Tenzîl,

14.                     Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri…

 

Şadi KUL

Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Öğretmeni

www.diniyol.com