Kronolojik Hayatı

555

1.   Muhammed as.ın babası Abdullah’ın doğuşu

571

1.   Muhammed as.ın doğum senesindeki Fil olayı

2.   Muhammed as.ın babası Abdullah’ın vefatı (Yesrib/Medine Şubat)

3.   Muhammed as.ın doğumu 20 Nisan 571 Pazartesi

4.   Muhammed as.ın sütannesi Halîme’ye teslimi

575

1.   Muhammed as.ın Halime tarafından annesi Âmine’ye teslimi

576

1.   Muhammed as, annesi Âmine ve hizmetçisi Ümmü Eymen ile Medine’ye babası Abdullah’ın mezarını ve dayılarını ziyarete gitmesi

2.   Muhammed as.ın annesi Amine’nin Ebvâ köyünde vefatı

3.   Muhammed as.ın hizmetçi Ümmü Eymen ile Mekke’ye geri dönüşü

577

1.   Muhammed as.ın amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi

2.   Muhammed as.ın dedesi Adülmuttalib’in vefatı

578

1.   Muhammed as.ın Amcası Ebû Tâlib ile Suriye seyahati

2.   Muhammed as.ı Busra'da Bahîra'nın görmesi ve daveti

587

1.   Muhammed as.ın amcası Zübeyr ile Yemen seyahati

590

1.   Muhammed as.ın Ficâr harbini görmesi

2.   Muhammed as.ın Muhamed’ul-Emîn lakabıyla anılmaya başlaması

3.   Muhammed as.ın Hilfül Fudul’a katılması. 

594

1.   Muhammed as.ın Hatice’nin ticaret kervanının başına geçmesi için anlaşmaları

2.   Muhammed as.ın dürüstlüğünü Hatice kölesi Meysere ile gizlice izletiyor

3.   Muhammed as.ın kervanla Busrâ’ya gitmesi

4.   Muhammed as. hakkında Meysere raporunu veriyor

5.   Dul ve zengin olan ve 25/28/40 yaşında olduğu ifade edilen Hatice’nin evlenme teklifi

6.   Muhammed as. 25 yaşındayken Hatice’nin teklifini kabulü ve evlenmesi

605

1.   Muhammed as.’a Kâbe’nin tamiratındaki anlaşmazlığa hakemlik teklifi ve kabul etmesi

2.   Muhammed as.ın Hacer'ül Esved/Kara Taş’ı kabile temsilcileriyle yerine konulması

610

1.   Muhammed as.ın âdeti üzere yine Hira mağarasına tefekküre gitmesi (Ramazan)

2.   Cebrail meleği ile orada karşılaşması

3.   27 Ramazan Kadir gecesi Alak sûresinin ilk beş âyetinin inmesi ile Resûl olması

4.   Bu ağır görevin korku ve heyecanı karşısında Hatice’nin amcası oğlu Varaka’nın nasihat etmesi

5.   Hiç tereddüt etmeden Hatice, Ali ve Ebu Bekir’in Müslüman olmaları

6.   Daha sonraları Zeyd, Bilal, Osman, Zübeyr, Abdurrahman, Sa'd, Talha, Ebuzer, Ebu Ubeyde, Erkam, Ubeyde, Habbab, Cafer... Müslüman olarak ilk iman edenler listesinde yerlerini aldılar. (Hepsinden Allah razı olsun!..)

612

1.   İnsanların yavaş yavaş İslam’ı kabul etmeye başlaması

2.   Muhammed as, Erkam’ın evinde faaliyetlerini idare etmeye başladı

613

3.   Muhammed as.ın yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi

614

1.   Müşriklerin Müslümanlara eziyetlerini şiddetlendirmeleri

2.   Bilali Habeşi’nin kızgın taşlarla işkenceye tutulması

3.   Yasir’in bacaklarının hayvanlara bağlanarak birbirinden koparılması ve şehadeti

4.   Sümeyye’nin el-kollarının bağlanıp mızraklanarak şehadeti

5.   Habbab bin el Erett’in kor ateşlere sırtüstü yatırılması

6.   Mekke’nin Müslümanlar için yaşanılmaz hale gelmesi

615

1.   10 erkek ve 5 kadın toplam 15 Müslüman’ın Habeşistan’a ilk hicreti

616

1.   82 erkek ve 10 kadın toplam 92 Müslüman’ın Habeşistan’a ikinci hicreti

2.   Hamza’nın Müslüman olması

3.   Ömer’in Müslüman olması

4.   Müslümanların Dâru’l Erkam’dan çıkmaları

5.   Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Muhammed as.’ı korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması

6.   Muhammed as. için müşrikler Ebu Talib’e gelerek Tevhid’i bırakmasını karşın makam/reislik, mal/servet ve kadın vereceklerini teklif etmeleri

7.   Müşriklerin Müslümanlara karşı sosyal ve ekonomik ambargo ile şiddeti artırmaları

617

1.   İnşikâku’l Kamer mucizesinin meydana gelmesi

619

2.   Müşriklerin zulümkâr boykot/ambargosunun sona ermesi

3.   Muhammed as.ın oğlu Kasım’ın vefatı

4.   Muhammed as.ın oğlu Abdullah’ın vefatı

5.   Resulullah'ın cinlerle birinci görüşmesi

620

1.   620 Müslümanların hüzün yılı

2.   Ebû Tâlib’in ölümü

3.   Hatice’nin vefatı

4.   Muhammed as.ın Sevde binti Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).

5.   Muhammed as.ın Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi

6.   Muhammed as.ın Hac mevsiminde Medine Hazrec’liler ile görüşmesi ve Müslüman olmaları (Zilhicce)

7.   Muhammed as.ın Aişe ile nişanlanması

8.   Hicretten sonra Medine'de ilk doğan çocuk Abdullah İbnu Zübeyr'dir

 621

1.   Muhammed as.ın İsrâ ve Mi‘rac hadisesi

2.   Beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).

3.   Muhammed as. ile Birinci Akabe Biatı

4.   Muhammed as.ın Mus‘ab bin Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).

622

1.   Muhammed as. ile İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).

 

1.   Muhammed as.ın tavsiyesi üzerine Medine’ye hicretin başlaması (Muharrem/Temmuz).

2.   Muhammed as.ı öldürmeleri için müşriklerin Dârü’n Nedve’de karar alması (26 Safer/9 Eylül).

3.   Muhammed as.ın Ebû Bekir’le birlikte hicrete çıkması

4.   Muhammed as.a muhafaza edilmesi için emanet edilen malların sahiplerine iade edilmesi

5.   Muhammed as.ın Sevr mağarasında gizlenmeleri (26 Safer/9 Eylül).

6.   Muhammed as.ın Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).

7.   Muhammed as.ın Kubâ’ya varışı (8 Rebîülevvel/20 Eylül).

8.   Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).

9.   Muhammed as.ın Kubâ’dan ayrılması

10. Muhammed as.ın Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması

11. Muhammed as.ın aynı gün Medine’ye ulaşması

12. Araplarca perşembeden sonra gelen yevmü'l-arûbe’nin Cuma günü diye ifade edilmeye başlaması

13. Muhammed as.ın Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12Rebîülevvel/24 Eylül)

14. Mescidu’n Nebi’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).

15. Namaz için ezanın teşrîi.

623

1.   Dört rekatlı farz namazların son iki rekatlarının ilave edilmesi

2.   İslam devletinin kurulması, Medine’nin site devletine dönüşmesi

3.   Kardeşlik anlaşması, muhacir/ensar arasında kardeşlik ilanı (Receb/Ocak).

4.   İnsanlık tarihinde ilk yazılı anayasanın teşkili (Ramazan/Mart).

5.   Medine sınırlarının resmen belirlenmesi (Ramazan/Mart).

6.   Savaşa izin verilmesi.

7.   Mescidu’n Nebi’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).

8.   Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.

9.   Mescidu’n Nebi’de Suffe’nin teşekkülü.

624

1.   Kıblenin Kudüs’teki Mescidu’l Aksâ’dan Mekke’deki Mescidu’l Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).

2.   Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).

3.   Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).

4.   Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).

5.   Muhammed as.’ın kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).

6.   Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).

7.   İlk Ramazan bayramı ve namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).

8.   Muhammed as.’ın Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).

9.   Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).

10. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs).

11. İlk kurban bayramı ve namazının kılınması (10 Zilhicce/3 Haziran).

12. Zekâtın farz kılınması

624

1.   Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi

2.   Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi

625

1.   Muhammed as.’ın Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).

2.   Muhammed as.’ın torunu Hasan’ın doğumu

3.   Muhammed as.’ın Zeyneb binti Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).

4.   Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).

 4/625

1.   Recî‘ Vak‘ası (Safer/Temmuz).

2.   Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).

3.   Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).

4.   İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).

5.   Muhammed as.’ın hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı

626

1.   Muhammed as.’ın torunu Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).

2.   Muhammed as.’ın Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).

3.   Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.

4.   Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi

5.   Muhammed as.’ın husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).

627

1.   Benî Mustalik Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).

2.   İfk olayı, Aişe’ye iftira atılması

3.   Muhammed as.’ın Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.

4.   Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).

5.   Hendek/Ahzâb Gazvesi (Zilkade/Nisan).

6.   Muhammed as.’ın Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi

7.   Evlâtlığın varislikten çıkarılması

8.   Köle ile evlenen hür kadının boşanması halinde tekrar başka bir hür erkekle evlenememesinin iptali

9.   Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade /Nisan).

 628

1.   Abdullah b. Revâha’nın Hayber keşif seriyyesi (Ramazan/Şubat).

2.   Medine’de kuraklık yaşanması

3.   Muhammed as.’ın yağmur duası yapması

4.   Güneş tutulması ve Muhammed as.’ın küsûf namazı kılması (Şevval sonu/Mart).

5.   Mekke’ye Umre seferi (Zilkade/Mart).

6.   Muhammed as.’ın, annesi Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyareti

7.   Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atü’r Rıdvân’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).

8.   Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).

9.   Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelip  Müslüman olması

10. Muhammed as.’ın yabancı devlet adamlarına, kabile büyüklerine ve hükümdarlara İslam’a davet mektupları göndermesi

11. Habeş Necâşisi Ashame’nin Müslüman olması.

12. Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mâriye’yi Muhammed as.’a göndermesi.

13. Ebü’l-Âs’ın müslüman olup Muhammed as.’ın kızı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).

14. Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).

15. Muhammed as.’ın Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.

16. Yemen Valisi Bâzân’ın Müslüman olması (Cemâziyelevvel/Eylül).

17. Teymâ Yahudileriyle antlaşma yapılması.

629

1.   Muhammed as.’ın Umretü’l-kazâsı (Zilkade/Mart).

2.   Muhammed as.’ın Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.

3.   Muhammed as.’ın Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).

4.   Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın Müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).

5.   Muhammed as.’ın kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).

6.   Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).

7.   Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin Müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.

8.   Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.

630

1.   Muhammed as.’ın Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).

2.   Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).

3.   Benî Mahzûm kabilesinin Müslüman olması.

4.   Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süv①putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b. Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmaya gönderilmesi (Ramazan/Ocak).

5.   Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).

6.   Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).

7.   Muhammed as.’ın, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.

8.   Muhammed as.’ın umre yapması (19Zilkade/10Mart).

9.   Muhammed as.’ın oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).

10. Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip Müslüman olmaları.

11. Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).

12. Muhammed as.’ın, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).

13. Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).

14. Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.

15. Muhammed as.’ın, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla göndermesi.

16. Muhammed as.’ın kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.

17. Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip Müslüman olması.

18. Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.

19. Kâ‘b b. Züheyr’in Müslüman olması ve Muhammed as.’ın hırkasını ona hediye etmesi.

20. Muhammed as.’ın münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.

21. Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.

22. Muhammed as.’ın Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu imhaya göndermesi.

631

1.   Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy’in ölümü (Zilkade/Şubat).

2.   Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).

3.   Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).

4.   Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in Müslüman olması (Ramazan/Aralık).

5.   Muhammed as.’ın Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa mukabele şeklinde arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).

6.   Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî,  Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip Müslüman olmaları.

7.   Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.

 632

1.   Muhammed as.’ın oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).

2.   Muhammed as.’ın Vedâ Haccı için Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).

3.   Vedâ Hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).

4.   Vedâ Tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).

5.   Muhammed as.’ın câriyesi Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.

6.   Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesi Mayıs).

7.   Muhammed as.’ın hastalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).

8.   Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).

9.   Muhammed as.’ın vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).

10. Muhammed as.’ın defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı).

 

Derleyen:

Şadi KUL

Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni